Skip to content

Všeobecné obchodní podmínky

kurzů organizovaných ROYAL swimming club CZ s.r.o.

 

1. Základní informace

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky kurzů („VOP“) se vztahují na kurzy plavání pro děti, dospělé a rodiče s dětmi nebo pokud je tak určeno i na jiné akce plaveckého charakteru („kurz“) pořádané ROYAL swimming club CZ s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha – městská část Staré Město, IČ: 089 04 341, zapsáno v obch. rejstříku Pro Městského soudu Praha, oddíl C, vložka č.: 327297 („ROYAL swimming club CZ“).

 

1.2. Cílem kurzů je vytvoření podmínek a zajištění vedení kurzu odborně způsobilou osobou („instruktor“), aby si účastníci kurzu mohli osvojit základy plavecké techniky, případně (podle okolností) rozvíjet a zdokonalovat svou plaveckou techniku. ROYAL swimming club CZ negarantuje, že každý účastník kurzu po jeho absolvování dosáhne určité výkonnostní úrovně, kterou by účastník mohl očekávat.

 

1.3. Smlouva mezi ROYAL swimming club CZ a účastníkem kurzu vzniká okamžikem, kdy se účastník způsobem podle části 2 těchto VOP závazně přihlásí na kurz. 
Od tohoto okamžiku se ROYAL swimming club CZ, za podmínek uvedených v těchto VOP, zavazuje umožnit účastníkovi kurzu účast na jím zvoleném kurzu a zajistit odborné vedení kurzu a účastník se zavazuje zaplatit ROYAL swimming club CZ poplatek za kurz ve výši a způsobem podle části 3 těchto VOP a postupovat podle těchto VOP a při vedení kurzu se řídit pokyny ROYAL swimming club CZ.

 

1.4. Pro účely těchto VOP se pojmem „účastník“ nebo „Vámi“ rozumí, podle okolností, (i) účastník kurzu, jde-li o osobu plně způsobilou k právním úkonům, (ii) dítě, které se účastní kurzu a jeho zákonného zástupce v ostatních případech.

 

2. Přihlašování na plavecký kurz a úhrada za plavecký kurz

 

2.1. Aktuální nabídka kurzů je dostupná www.royalswim.eu.

 

Přes školní prázdniny (týká se kurzů pro děti) a svátky (týká se kurzů pro děti i kurzů pro dospělé) se výuka plaveckých kurzů nekoná.

 

2.2. Zájemce o kurz si může z nabídky kurzů vybrat kterýkoliv kurz. ROYAL swimming club CZ vyzývá zájemce o kurzy, aby výběr kurzu přizpůsobili svým schopnostem a zkušenostem a především, aby při výběru kurzu důkladně zvážily svůj zdravotní stav. Kurzy pořádané ROYAL swimming club CZ vyžadují přiměřenou míru fyzické zdatnosti (podle druhu zvoleného kurzu). Je důležité, abyste si pozorně přečetli popis kurzu a informaci, pro koho je daný kurz určen. Závazným přihlášením se na kurz, účastník potvrzuje, že mu je znám jeho zdravotní stav a tento považuje za vhodný pro účast na zvoleném kurzu a zároveň, že mu nejsou známy jiné skutečnosti, které by omezovaly nebo mohly účastníka omezovat v účasti na kurzu, či provádění fyzické činnosti ve vodním prostředí.

 

2.3. Pokud ROYAL swimming club CZ, resp. instruktor daného kurzu, zjistí, že jste si zvolili kurz, který neodpovídá Vašim schopnostem a podmínkám nebo zdravotnímu stavu, ROYAL swimming club CZ si vyhrazuje právo přeřadit Vás na jiný, pro Vás vhodný, kurz nebo jestliže s přeřazením nebudete souhlasit ukončit Vaši účast na daném kurzu; storno podmínky podle těchto VOP tím nejsou dotčeny.

 

2.4. Na nový kurz je možné přihlásit se především vyplněním přihlášky.

 

2.5. Při vyplnění přihlášky postupujte podle pokynů v přihlášce. Před odesláním přihlášky na kurz se seznamte s těmito VOP a na znak Vašeho souhlasu s nimi odešlete přihlášku. Odesláním se Vaše přihláška stává závaznou. Po úspěšném přihlášení se na vámi vybraný kurz obdržíte emailovou zprávu s potvrzením o přijetí přihlášky a s informacemi k platbě.

 

3. Poplatek za kurz, storno podmínky, náhradní hodiny

 

3.1. Aktuální ceník jednotlivých kurzů v nabídce ROYAL swimming club CZ je dostupný na www.royalswim.eu; cena jednotlivých kurzů je uvedena na stránce. Poplatek za kurz zahrnuje vstup do bazénu a příslušejících prostor, odborné vedení kurzu i zapůjčení pomůcek určených pro výuku během kurzů. Poplatek za kurz však nezahrnuje poplatek za zapůjčení zámku na uzavření skříňky v provozu, v níž Vámi vybraný kurz probíhá. O možnostech zapůjčení zámku a aktuální ceně získáte na recepci daného provozu.

 

3.2. Okamžikem odeslání závazné přihlášky se účastník zavazuje zaplatit ROYAL swimming club CZ cenu ním zvoleného kurzu.

 

3.3. Až okamžikem úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na vámi zvoleném kurzu.
ROYAL Swimming club CZ má právo neumožnit účast na kurzu, resp. vyučovací hodině kurzu, účastníkovi, který řádně neuhradil před zahájením kurzu, resp. dané vyučovací hodiny kurzu, poplatek za kurz. Po úhradě poplatku za Vámi vybraný kurz obdržíte emailovou zprávu s potvrzením o úspěšném provedení úhrady za Vámi vybraný kurz.

 

3.4. Účastník kurzu může odstoupit od smlouvy uzavřené podle těchto VOP, pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje účast na kurzu nebo pokud se rozhodl dále kurz neabsolvovat. V takovém případě je účastník povinen písemně (včetně e-mailem) oznámit ROYAL swimming club CZ ukončení své účasti na kurzu, přičemž budou platit následující storno podmínky:

 

3.4.1. pokud účastník doručí ROYAL swimming club CZ písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po absolvování první vyučovací hodiny kurzu, ROYAL swimming club CZ vrátí účastníkovi poplatek za kurz snížen o 20%, a to převodem na účet, který účastník oznámí ROYAL swimming club CZ ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy účastník oznámil ukončení své další účasti na kurzu;

 

3.4.2. pokud účastník doručí ROYAL swimming club CZ písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po absolvování druhé nebo třetí vyučovací hodiny kurzu, ROYAL swimming club CZ vrátí účastníkovi poplatek za kurz snížen o 50%, a to převodem na účet, který účastník oznámí ROYAL swimming club CZ ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy účastník oznámil ukončení své další účasti na kurzu;

 

3.4.3. pokud účastník doručí ROYAL swimming club CZ písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po absolvování čtvrté vyučovací hodiny kurzu, ROYAL swimming club CZ není povinen vrátit účastníkovi žádnou část zaplaceného poplatku za kurz.

 

3.5. Účastník má nárok na vrácení poplatku za kurz nebo jeho poměrné části i když účastník nemohl absolvovat kurz nebo jeho část z důvodů, které prokazatelně zavinil ROYAL swimming club CZ. Účastník bere na vědomí, že se může stát, že vyučovací hodina kurzu bude zrušena z důvodu technické odstávky bazénu, krátkodobého přerušení pronájmu z důvodu konání sportovní akce pronajímatele plavárny, nebo jiné události mimo kontrolu ROYAL swimming club CZ. V takových případech účastníkovi kurzu nevzniká nárok na kompenzaci za zrušenou vyučovací hodinu kurzu. Pokud to bude možné, ROYAL swimming club CZ vyvine úsilí, aby bylo možné takto zrušenou vyučovací hodinu nahradit.

 

3.6. S výjimkou uvedenou v následující větě, pokud se účastník kurzu nemůže zúčastnit dané vyučovací hodiny kurzu z jakýchkoliv důvodů na jeho straně (t.j. z důvodů jiných než podle bodu 3.5 těchto VOP, účastník kurzu nemá nárok na čerpání náhradní hodiny za hodinu, kterou vynechal a ROYAL swimming club CZ není povinen účastníkovi umožnit čerpání náhradní hodiny.

 

ROYAL swimming club CZ umožní náhradu tří (3) vyučovacích hodin, a to výlučně za předpokladu, že účastník se prostřednictvím kontaktování (emailem, telefonicky) ROYAL swimming club CZ odhlásí z vyučovací hodiny, které se nemůže zúčastnit nejpozději 6 hodin před zahájením dané vyučovací hodiny; náhradní vyučovací hodinu nelze uplatnit v jiném kurzu, jak v kurzu, na který je účastník přihlášen a z něhož vyučovací hodiny se odhlásil.

 

ROYAL swimming club CZ umožní přesun nevyčerpaných náhradních vyučovacích hodin z předchozího plaveckého kurzu v případě, že si účasník kurzu zakoupí nový skupinový kurz, v takovém případě ROYAL swimming club CZ umožní jejich přesun a účastníkovy kurzu automaticky vzniknou 3 (tři) náhradní vyučovací hodiny.

 

4. Individuální lekce plavání

 

4.1.1. Aktuální ceník individuálních kurzů ROYAL swimming club CZ je dostupný na www.royalswim.eu; cena jednotlivých kurzů je uvedena na stránce. Poplatek za kurz nezahrnuje vstup do bazénu a příslušejících prostor. Cena za kurz zahrnuje odborné vedení lekcí i zapůjčení pomůcek určených pro výuku během individuálních lekcí.

 

4.1.2. Až okamžikem úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na vámi zvoleném kurzu.
ROYAL swimming club CZ má právo neumožnit účast na kurzu, resp. vyučovací hodině kurzu, účastníkovi, který řádně neuhradil před zahájením kurzu, resp. dané vyučovací hodiny kurzu, poplatek za kurz.

 

4.2. Storno podmínky individuálních kurzů

 

4.2.1 Účastník kurzu může odstoupit od smlouvy uzavřené podle těchto VOP, pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje účast na kurzu nebo pokud se rozhodl dále kurz neabsolvovat. V takovém případě je účastník povinen písemně (včetně e-mailem) oznámit ROYAL swimming club CZ ukončení své účasti na kurzu, přičemž budou platit následující storno podmínky:

 

4.2.2. pokud účastník doručí ROYAL swimming club CZ písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po absolvování první vyučovací hodiny kurzu, ROYAL swimming club CZ vrátí účastníkovi poplatek za kurz snížen o 20%, a to převodem na účet, který účastník oznámí ROYAL swimming club CZ ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy účastník oznámil ukončení své další účasti na kurzu;

 

4.2.3. pokud účastník doručí ROYAL swimming club CZ písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po absolvování druhé nebo třetí vyučovací hodiny kurzu, ROYAL swimming club CZ vrátí účastníkovi poplatek za kurz snížen o 50%, a to převodem na účet, který účastník oznámí ROYAL swimming club CZ ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy účastník oznámil ukončení své další účasti na kurzu;

 

4.2.4. pokud účastník doručí ROYAL swimming club CZ písemné oznámení o ukončení své další účasti na kurzu po absolvování čtvrté vyučovací hodiny kurzu, ROYAL swimming club CZ není povinen vrátit účastníkovi žádnou část zaplaceného poplatku za kurz.

 

4.3. Odhlašovaní z lekcí

 

4.3.1 V případě pokud se účastník nemůže účastnit tréninku z jakýchkoliv důvodů (na jeho straně) je povinen se z daného tréninku řádně a včas (nejméně 6 hodin před konáním tréninku) odhlásit a to prostřednictvím emailu nebo sms-sky. Pokud se tak nestane, lekce se započítá jako absolvovaná bez možnosti náhrady nebo vrácení poplatku za lekci.

 

4.4. Platnost využití individuálních kurzů

 

ROYAL swimming club CZ si vyhrazuje právo na maximální platnost využití individuálních kurzů a to na 6 měsíců od řádného uhrazení poplatku za lekce. Stanovena doba 6 měsíců se vztahuje i na probíhající individuální kurzy, tedy i po absolvovaní první nebo víc lekcí. Platnost se vztahuje na všechny typy individuálních kurzů. Po uplynutí platnosti 6 měsíců individuální kurz automaticky propadá a ROYAL swimming club CZ není povinen vrátit účastníkovi žádnou část zaplaceného poplatku za kurz. ROYAL swimming club CZ není povinen účastníka kurzu informovat před blížícím se koncem platnosti kurzu.

 

5. Práva a povinnosti ROYAL swimming club CZ a účastníka

 

5.1. ROYAL swimming club CZ se zavazuje zajistit odborné vedení kurzů prostřednictvím instruktorů. ROYAL swimming club CZ může účastníkům během kurzu zapůjčit pomůcky potřebné nebo vhodné pro daný kurz, resp. vyučovací hodinu. Účastník odpovídá za poškození nebo zničení zapůjčených pomůcek, pokud se s ROYAL swimming club CZ nebo konkrétním instruktorem nedohodne jinak.

 

5.2. ROYAL swimming club CZ neodpovídá za zletilých účastníků kurzu a ani za prostory provozů, ve kterých se kurzy uskutečňují. Ve vztahu k nezletilým účastníkům kurzu, ROYAL swimming club CZ, resp. jím pověřený instruktor, přebírá odpovědnost za účastníky kurzu během trvání vyučovací hodiny, nejvýše však od okamžiku převzetí účastníka kurzu v místě provozu kurzu k tomu určeném provozovatelem (vstupní recepce, hala apod.) a do okamžiku předání účastníka kurzu na totéž místo.

 

5.3. Účastníci kurzu jsou povinni:

5.3.1. během kurzu se řídit pokyny a doporučeními instruktora;

5.3.2. při pohybu v provozu, v němž probíhá kurz, respektovat a postupovat podle pokynů provozovatele;

5.3.3. informovat ROYAL swimming club CZ nebo instruktora kurzu, pokud některý z nezletilých účastníků kurzu vyžaduje zvláštní péči nebo pomoc při přípravě na kurz (např. pokyny do šatny, uzamčení skříňky apod.);

5.3.4. respektovat vedení kurzu instruktorem a nezasahovat do vedení nebo průběhu kurzu nebo konkrétní vyučovací hodiny.

 

5.4. ROYAL swimming club CZ si vyhrazuje právo odmítnout účast na vyučovací hodině účastníkovi kurzu bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci, pokud (i) stav účastníka podle názoru instruktora není vhodný pro účast na kurzu (zdravotní stav, důvodné podezření z toho, že účastník je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek apod.), (ii) účastník během vyučovací hodiny nebo před ní svým chováním ruší ostatní účastníky kurzu nebo nerespektuje pokyny a doporučení instruktora nebo (iii) z jiných vážných důvodů.

 

5.5. Účastník kurzu je oprávněn odhlásit se z jím rezervovaného kurzu s nárokem na vrácení 100% zaplaceného poplatku za kurzu nejpozději 72 hodin před určeným začátkem kurzu. Po uvedeném termínu se předčasné ukončení účasti účastníka na kurzu spravuje storno podmínkami upravenými těmito VOP.

 

6. Různé

 

6.1. Závazným přihlášením se na kurz, účastník:

6.1.1. čestně prohlašuje, že si není vědom žádné překážky, která by bránila účasti na kurzu nebo ohrožovala jeho zdravotní stav;

6.1.2. potvrzuje, že měl možnost se seznámit s těmito VOP, hygienickými, organizačními a bezpečnostními pravidly pro vybraný kurz;

6.1.3. bere na vědomí, že v případě nedodržení VOP může být z kurzu nebo z vyučovací hodiny vyloučen bez nároku na jakoukoliv kompenzaci;

6.1.4. souhlasí, že ROYAL swimming club CZ může vyhotovit fotografie a videozáznamy z kurzů pro vyučovací účely a že tyto mohou být použity i pro účely marketingu bez nároku na odměnu pro účastníka, a

6.1.5. vyslovuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

 

7.2. Účastník kurzu bere na vědomí, že v souvislosti se svou činností ROYAL swimming club CZ zpracovává osobní údaje dotčených osob. Všechny osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména však Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a (v rozsahu v jakém se na zpracování bude vztahovat) zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

 

Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů ROYAL swimming club CZ upravuje dokument Zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“), který je dostupný ZDE.

 

Odesláním přihlášky na kurz uživatel uděluje ROYAL swimming club CZ souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů.

 

7.3. Všechny informace jsou kdykoliv dostupné na webové adrese www.royalswim.eu

7.4. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonním čísle + 420 725 993 023 nebo e-mailem na info@royalswim.eu.

7.5. Ustanoveními těchto VOP nejsou dotčena práva účastníků kurzu podle příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele.

7.6. Tyto VOP nabývají účinnosti 24. listopadu 2023 a vztahují se na všechny kurzy, na které byla podána závazná přihláška po 24. listopadu 2023 nebo které začínají po 24. listopadu 2023.

 

7.7. ROYAL swimming club CZ je oprávněn kdykoliv změnit tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení. V takovém případě se ROYAL swimming club CZ zavazuje zveřejnit změněné znění VOP na internetové stránce ROYAL swimming club CZ. Nové znění VOP nabude účinnosti okamžikem jejich zveřejnění, pokud v nich nebude určen jiné datum účinnosti.