Skip to content

GDPR

 

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM MARKETINGOVÝCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

Přihlášením se k odběru marketingových a propagačních materiálů dotyčná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely oslovování s marketingovými nabídkami Provozovatele. Provozovatelem se pro účely tohoto souhlasu rozumí ROYAL swimming club CZ s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha – městská část Staré Město, IČ: 089 04 341, zapsáno v obch. rejstříku Pro Městského soudu Praha, oddíl C, vložka č.: 327297 (\“ROYAL swimming club CZ\“).

 

V zájmu přizpůsobení marketingových nabídek Vašim individuálním potřebám může Provozovatel na základě historie chování dotyčné osoby vytvářet personalizované marketingové nabídky a na ty účely může využívat soubory \“cookies\“; o této skutečnosti budete informováni po přístupu na webové sídlo www.royalswim.eu.

 

Právním základem zpracování osobních údajů v tomto případě je souhlas dotčené osoby, který můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Čas platnosti souhlasu uplyne po 3 letech ode dne posledního poskytnutí služeb nebo zboží.

 

Podrobnosti zpracování osobních údajů dotčených osob Provozovatelem upravují \“Zásady ochrany osobních údajů\“, které jsou dostupné na webovém sídle www.royalswim.eu (dále jen \“Pravidla\“).

 

PŘÍJEMCI A PŘENOS DAT DO ZAHRANIČÍ

S výjimkou uvedenou v následující větě, Provozovatel nepředpokládá poskytnutí nebo předávání osobních údajů dotčených osob třetím osobám. Pokud jste zároveň v postavení Účastníka kurzu, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty z tohoto titulu třetím stranám, jak to blíže určují Pravidla.

Provozovatel nezamýšlí předávání osobních údajů do třetích zemí (t.j. mimo Evropskou unii).

 

Provozovatel využívá při zpracovávání osobních údajů třetí osoby, které takovým zpracováváním pověřil a které zpracovávají osobní údaje na výše uvedené účely jménem Provozovatele. Provozovatel s každou takovou osobou uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s požadavky aplikovatelných právních předpisů.

 

PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s aplikovatelnou právní úpravou má každá dotčená osoba za podmínek stanovených relevantním právní úpravou, Podmínkami nebo Pravidly, zejména následující práva ve vztahu k osobním údajům týkajícím se dané dotčené osoby:

  1. právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu nebo vymazání zpracovávaných osobních údajů,
  3. právo na omezení zpracování osobních údajů a právo namítat zpracovávání osobních údajů,
  4. právo na přenositelnost osobních údajů,
  5. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to doručením písemného oznámení na adresu Provozovatele nebo doručením zprávy elektronické pošty na emailovou adresu info@royalswim.eu
  6. právo podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz

 

Dotčené osoby jsou povinny uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a neprodleně informovat Provozovatele O ZMĚNĚ svých osobních údajů. Pokud dotyčná osoba neposkytne své osobní údaje v rozsahu určeném Provozovatelem, Provozovatel nemůže poskytnout své služby (t.j. uzavřít a plnit předmětnou smlouvu).